Kwartalny | 8/2020

Korekta raportu okresowego 8/2019 – Raport za I kwartał 2019 roku. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014)

15-05-2020 11:33:23

Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do przekazanego w dniu 15.05.2019 r. raportu okresowego nr 8/2019, niniejszym w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. W związku ze złożonym wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego w 2018 roku, podczas sporządzania raportu rocznego za 2018 rok dokonano dokładnej weryfikacji oraz oceny przez biegłego rewidenta prowadzonej dotychczas księgowości. W wyniku analizy dokonano odpisów aktualizujących należności, środków trwałych oraz wartości zapasów. Załączony skorygowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku zawiera wszystkie odpisy uwzględnione w opinii biegłego rewidenta.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Ewa Błażejowska – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Korekta raportu kwartalnego – I kwartał 2019.pdf