Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie o ZWZ ATON-HT S.A. w restrukturyzacji

Zarząd ATON-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 sierpnia 2020 roku na godzinę 10:30.

Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, ul. Aleja Śląska 1 (Stadion Wrocław – Brama A)  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 13. Zapytania i wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Istotne informacje

Data i godzina ZWZ:

 • 11 sierpnia 2020 roku na godzinę 10:30

Miejsce ZWZ:

 • Wrocław, Aleja Śląska 1  – Stadion Wrocław – Brama A 

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:

 • 26 lipca 2020 roku

Pliki do pobrania:

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji ATON-HT S.A. w restrukturyzacji wynosi 19.702.056.

Na akcje przypada łącznie 20.202.056 głosów.

Kontakt w sprawie ZWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020 roku prosimy kierować na adres email: walne@aton.com.pl.

Zarząd ATON-HT SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Na Grobli nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 lipca 2019 roku. Na godzinę 10:30 

Zgromadzenie odbyło się we Wrocławiu, ul. Aleja Śląska 1 (Stadion Wrocław – Brama A) z protokołem ze Zgromadzenia można się zapoznać pod linkiem poniżej

Pliki do pobrania: brak