Walne zgromadzenia

Zarząd ATON-HT SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Na Grobli nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 lipca 2019 roku. Na godzinę 10:30 

Zgromadzenie odbyło się we Wrocławiu, ul. Aleja Śląska 1 (Stadion Wrocław – Brama A) z protokołem ze Zgromadzenia można się zapoznać pod linkiem poniżej

Pliki do pobrania: brak