topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
FAQ
A. A. A.

 

1. Do czego służą urządzenia?


Urządzenia służą do bezpiecznego dla ludzi i środowiska unieszkodliwiania różnych rodzajów odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych oraz produkcji energii i Atonizatu, który może być stosowany jako środek pomocniczy przy nawożeniu roślin.

 

2. Dlaczego bezpiecznie dla ludzi i środowiska? 


Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska. Zostało to potwierdzone oznaczeniem CE.

 

3. Co to jest urządzenie ? Firma ATON-HT S.A. produkuje urządzenia, a nie instalacje.  Zgodnie zart. 3 pkt 43ustawyPrawo ochrony środowiska (POŚ) przez urządzenie - rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu. Natomiast przez instalację zgodnie z art. 3 pkt 6POŚ przez instalację rozumie się:

 

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

 

Dla zrozumienia zarówno pojęcia „instalacja”, jak i „urządzenie” kluczowe znaczenie ma sposób rozumienia terminu „urządzenie techniczne”, który pojawia się w obu definicjach (tj. w pkt. 6 oraz 42 POŚ). Różnica między „instalacją” oraz „urządzeniem” sprowadza się do tego, że instalacje, które są „urządzeniami technicznymi” mają charakter stacjonarny (choć ustawa zalicza do nich także obiekty budowlane, niebędące urządzeniami technicznymi, o ile ich eksploatacja może spowodować emisję), a urządzenia - niestacjonarny.

Założyć można, że urządzenie techniczne to synonim „maszyny” w tradycyjnym rozumieniu, tj. wytwór działalności ludzkiej, zawierający mechanizm lub zespół mechanizmów do przetwarzania energii lub wykonywania pracy mechanicznej [por. definicje „maszyny” w: Słownik wyrazów obcych, PWN 1995, s. 697].

Urządzenia niestacjonarne to wszystkie urządzenia samojezdne (zwłaszcza środki transportu) bądź przewoźne (np. przewoźne spalarnie odpadów). W pewnych sytuacjach odróżnienie urządzenia stacjonarnego od niestacjonarnego może być trudne. Przykładem jest kontenerowa oczyszczalnia ścieków, zamontowana i użytkowana dla obsługi jednorazowej imprezy (turystycznej, religijnej, wystawienniczej, etc.).

(Na podstawie komentarza do ustawy prawo ochrony środowiska).”

 

4. Jakie decyzje administracyjne (pozwolenia) należy posiadać w związku z eksploatacją urządzenia ? 


Da rozpoczęcia działalności związanej z unieszkodliwianiem odpadów niezbędne jest uzyskanie decyzji administracyjnej obejmującej pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów (art. 26 ustawy o odpadach). Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 pkt 3) ustawy o odpadach, organem właściwym rzeczowo do rozpoznania wniosku oraz wydania takiej decyzji jest starosta lub marszałek województwa właściwy miejscowo według miejsca prowadzenia unieszkodliwiania. Zastosowanie technologii MTT w urządzeniach przewoźnych w odróżnieniu od instalacji nie wymagają uzyskania pozwolenia na emisję (art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska).

 

5. Czy urządzenia firmy ATON- HT S.A. spełniają zasady gospodarowania odpadami ? 


Tak, urządzenia produkowane przez firmę ATON-HT S.A. spełniają zasady gospodarowania odpadami. Zasady te zostały określone w art. 5 Ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 5 Ustawy o odpadach, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania; 2) zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów; 3) zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Urządzenia produkowane przez Spółkę ATON-HT spełniają również zasadę, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi, a jeżeli nie uda się poddać ich odzyskowi powinny być unieszkodliwiane (art.7 ust.2 i 3 ustawy o odpadach). Przepis ten ustala zatem regułę bezwzględnego pierwszeństwa w poddaniu odpadów procesowi odzysku i jest w tym zakresie implementacją przepisów europejskich. Ponadto urządzenia ATON-HT umożliwiają spełnienie zasady określonej w art.9 ust.1 ustawy o odpadach brzmiącą następująco: odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania (tzw. zasada bliskości).

 

6. Jak działają urządzenia firmy ATON-HT ? 


W urządzeniu zachodzi proces termicznego rozkładu materiału w komorze atonizacji ATON 20, a następnie oczyszczenie gazów wylotowych w bloku ATON MOS. Urządzenia są również źródłem energii odzyskiwanej z utylizowanego materiału. Strumień gorących i oczyszczonych gazów może być wykorzystany w zależności od potrzeb klienta do produkcji gorącej wody lub niskociśnieniowej pary technologicznej.

 

7. Jak to robimy? 
8. Co to jest Atonizacja? 


To proces termicznej obróbki w określonej temperaturze (500-900stC), w warunkach niedoboru tlenu. Produktem atonizacji jest Atonizat i wysokokaloryczne gazy.

 

9. Co to jest Atonizat? 


To produkt węglowo-mineralny powstający w wyniku unieszkodliwiania odpadów, bezpieczny dla środowiska, stanowiący materiał do wykorzystania w celach rolniczych lub rekultywacyjnych.

 

10. Co to jest ATON MOS? 


ATON MOS to blok do utleniania zanieczyszczeń w gazach poprocesowych. W segmencie tym następuje proces oczyszczenia gazów ze szkodliwych związków w wysokich temperaturach 1000-1200stC i przy udziale dozowanego powietrza jako substancji utleniającej.

 

 

 

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: